Nederlands | English

WP1a: Aanbevelingen

Op basis van de resultaten uit het MONICAIR-onderzoek zijn onder andere de volgende aanbevelingen te doen over de inrichting en beoordeling van ventilatiesystemen.

  1. De ventilatiesystemen die momenteel worden geselecteerd en geïnstalleerd voor nieuwbouw en grootschalige renovatie voldoen alle aan het Bouwbesluit, maar vertonen in de praktijk significante verschillen als het gaat om hun prestaties op het gebied van binnenluchtkwaliteit (IAQ). Deze verschillen blijven nu onbenoemd. Bovendien wordt er in de energetische beoordeling volgens NEN7120/NEN8088 impliciet van uitgegaan dat de systemen eenzelfde binnenluchtkwaliteit realiseren. Aanbevolen wordt daarom om deze verschillen zichtbaar te maken en niet langer appels met peren te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld door IAQ- klassen in te voeren, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke CO2-grenswaarde van toepassing is en hoeveel overschrijding hierop maximaal toelaatbaar is. Praktijkonderzoek, gecombineerd met modelonderzoek, kan de basis vormen voor de beoordeling van ventilatiesystemen op dit punt.
  2. Een andere mogelijkheid is om, alweer via de combinatie van praktijkonderzoek en modelonderzoek, vast te stellen welke luchtstromen een gegeven ventilatiesysteem nodig heeft om een gedefinieerde luchtkwaliteit te realiseren. Op basis van aldus berekende ventilatievouden wordt vervolgens de energiebehoefte van het systeem bepaald. Hiermee wordt het energieverbruik bepaald op basis van eenzelfde prestatie qua luchtkwaliteit.
  3. Tevens wordt aanbevolen om de huidige methodiek voor de energetische beoordeling van ventilatiesystemen (NEN7120/NEN8088) te vergelijken met de uitkomsten uit het MONICAIR-onderzoek en waar nodig en zinvol deze rekenmodellen te tunen in de richting van de praktijkwaarden.
  4. In het Bouwbesluit wordt NEN1087 aangewezen als bepalingsmethode voor de inrichting van lucht toe- en afvoervoorzieningen. Aanbevolen wordt om deze bepalingsmethode uit 2001 opnieuw tegen het licht te houden en te beoordelen waar deze kan worden aangescherpt.
  5. Tenslotte wordt aanbevolen om de resultaten en inzichten uit dit MONICAIR-onderzoek te gebruiken bij de ontwikkeling van de toekomstige ventilatiesystemen. In werkpakket 3a van dit TKI-EnerGo project (zie Planning) zullen op basis van de onderzoeksresultaten richtlijnen worden opgesteld, die ventilatiefabrikanten kunnen raadplegen bij het formuleren van hun nieuwe ontwikkelingsactiviteiten.

Download voor de resultaten het volledige onderzoeksrapport [PDF]

 


:::